Koirakerho Heiluhännät ry:n säännöt

Voimassaolevat säännöt 28.06.2021 alkaen

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Koirakerho Heiluhännät ry ja sen kotipaikka on Tuusulan kunta.

2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea monipuolista koiraharrastusta Keski-Uudenmaan alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kilpailuja, kokeita, näyttelyitä, kursseja ja huvi- sekä koulutustilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, muodostaa rahastoja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan, myös järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi liittyä yhdistyksen hallituksen kokouksen päättämiin ja
tarpeelliseksi katsomiin järjestöihin.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen vuosijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenhakemukset hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen jäseniä ovat
3.1 varsinaiset vuosijäsenet
3.2 perhejäsenet

Varsinaisilta vuosijäseniltä ja perhejäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä liittymismaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kaikilla 15 vuotta täyttäneillä yhdistyksen jäsenillä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

4 § Jäsenen erottamisesta päättää hallitus kolme neljäsosa 3/4 äänten enemmistöllä
4.1 Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hän on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muutoin menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.
4.2 Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan neljän viikon kuluessa jäsenmaksun eräpäivästä katsotaan eronneeksi.
4.3 Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin tai omaisuuteen.

5 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus
Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, kolmeksi vuodeksi valitut vähintään kolme (3), enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä yksi (1) vuodeksi kerrallaan valittu varajäsen.
Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes. Puheenjohtaja ja erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Jos jäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee seuraava yhdistyksen kokous hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan ja ottaa tehtäviinsä sihteerin, sekä rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen
aika.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Varsinaisen jäsenen poissa ollessa on varajäsenellä äänioikeus.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokous tulee kutsua koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta aiemmin joko suullisesti tai kirjallisesti.
Hallitus voi perustaa erilaisia toimikuntia ja jaostoja hoitamaan yhdistyksen toimintaan kuuluvia erityisalueita.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen laatiman toimintakertomuksen ohella esitettävä yhdistyksen toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään yksi (1) viikko ennen vuosikokousta.

8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on yksi (1) vuodessa. Vuosikokous pidetään maaliskuun 31. päivään mennessä. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus, ja kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisesti tai sähköpostitse kullekin jäsenelle tai
julkaisemalla kutsu seuran internetsivuilla.

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

9 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimintakauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille
6. Vahvistetaan hallituksen toimintasuunnitelma, talousarvio kuluvalle toimikaudelle sekä päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle
7. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja sekä suoritetaan hallituksen varsinaisten- sekä varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle seuraavaksi toimintakaudeksi.
8. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä seuraavaksi toimintakaudeksi.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Muut mahdolliset asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle neljätoista (14) vuorokautta ennen varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa sääntöjen mukaisesti suorittaneella, 15 vuotta täyttäneellä vuosi- ja perhejäsenellä yksi (1) ääni, jota hän voi käyttää läsnäolevana. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä
avoimella äänestyksellä, ellei suljettua äänestystä vaadita ja kannateta.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Yhdistyksen kokouksissa ei hyväksytä valtakirjoja.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

11 § Yhdistyslaki
Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.